‘แคมป์ป้า’ มอบสิทธิ์แก่ผู้ให้บริการที่พักในการเลือกระดับการใช้นโยบายยกเลิกการจองได้เอง ดังนั้นนโยบายยกเลิกการจองของแต่ละผู้ให้บริการที่พักจึงอาจแตกต่างกัน โดยนโยบายที่ถูกเลือกใช้จะปรากฏบนโปรไฟล์ของผู้ให้บริการที่พัก และก่อนขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้เข้าพักก่อนยืนยันการจอง ‘แคมป์ป้า’ ขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายยกเลิกการจองของแต่ละที่พักให้ถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนทำการจองเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการติดต่อขอคืนเงิน (refund) และหลีกเลี่ยงการสูญเสียค่าใช้จ่ายจากค่าดำเนินการต่าง ๆ (Fees)

 

นโยบายการคืนเงินนี้คุ้มครองผู้เข้าพักที่ทำการจองและชำระค่าที่พักผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ และผู้ให้บริการที่พักที่เป็นสมาชิกของ ‘แคมป์ป้า’ เท่านั้น โดยจะครอบคลุมเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ และตามข้อกำหนดเหตุสุดวิสัยที่ได้รับการคุ้มครอง

 

‘แคมป์ป้า’จะถือว่าผู้เข้าพักและผู้ให้บริการที่พักได้ทำความเข้าใจเอกสารนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วและยินยอมรับเงื่อนไขก่อนใช้งานแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’

 

‘แคมป์ป้า’ มีระดับการใช้นโยบายยกเลิกการจองที่ผู้ให้บริการที่พักสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

 

นโยบายยกเลิกการจองแบบคืนเงิน: หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองที่พักล่วงหน้าก่อนเวลาเช็คอินตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป จะได้รับเงินราคาที่พักคืนเต็มจำนวน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมบริการ (10% ของมูลค่าที่พัก) ในกรณี ที่ผู้เข้าพักยกเลิกการจองที่พักก่อนเวลาเช็คอินน้อยกว่า 7 วัน ผู้เข้าพักจะไม่ได้เงินค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมบริการ (10% ของมูลค่าที่พัก) คืน

 

นโยบายยกเลิกการจองแบบไม่คืนเงิน: ผู้เข้าพักจะไม่ได้รับค่าที่พักและค่าธรรมเนียมการให้บริการคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยกเลิกการจอง

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยกเลิกการจอง

 

Q1: ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน?

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรค COVID 19 ทางลานกางเต็นท์แต่ละแห่งอาจมีนโยบายยกเลิกการจองกรณีมีผู้ติดเชื้อในช่วงเวลาที่ใกล้กำหนดการเข้าพักแตกต่างกันไป การตัดสินใจในการอนุมัติการยกเลิกการจองด้วยเหตุดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่พักเท่านั้น ‘แคมป์ป้า’ เพียงดำเนินการตามขั้นตอน และนโยบายที่เจ้าของที่พักกำหนด สามารถติดต่อสอบถาม ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกรณีได้ที่ LINE Official @campa

 

หากเป็นกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ อาทิ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติร้ายแรง การก่อการร้าย ‘แคมป์ป้า’ อาจสามารถคืนเงินให้คุณได้หากเหตุผลในการยกเลิกการจองเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่ในข้อกำหนด เหตุสุดวิสัยที่ได้รับการคุ้มครอง เหตุผลนอกเหนือจากข้อกำหนดนี้จะอยู่ในการพิจารณาและตัดสินตามดุลพินิจของ ‘แคมป์ป้า’ แต่เพียงผู้เดียว

 

Q2: ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกการจองและขอเงินคืนได้หรือไม่ หากพบว่าที่พักไม่เป็นดังรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์?

โดยปกติแล้วรายละเอียดข้อมูลที่พักที่ระบุอยู่บนแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ เป็นข้อมูลจริงที่ทางผู้ให้บริการที่พักแจ้งต่อ ‘แคมป์ป้า’ และต้องการนำเสนอต่อผู้สนใจเข้าพัก หากคุณไปถึงที่พักแล้วพบว่าไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่พร้อมของสถานที่ การให้ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ที่ทางผู้ให้บริการที่พักไม่สามารถแก้ไขให้ได้ตามที่คุณต้องการและความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากคุณโดยตรงหรือโดยทางอ้อม กรุณารวบรวมหลักฐาน รูปถ่าย หรือวีดีโอและติดต่อส่งหลักฐานพร้อมคำอธิบายผ่านอีเมล หรือติดต่อเบื่องต้นทางเบอร์โทรศัพท์ของ ‘แคมป์ป้า’ ก่อนส่งหลักฐาน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเช็คอินและพบปัญหานั้น คุณจะต้องยินยอมให้เอกสารเพิ่มเติมหากมีคำขอจาก ‘แคมป์ป้า’ หาก ‘แคมป์ป้า’ พิจารณาแล้วพบความผิดพลาดจริง ‘แคมป์ป้า’ จะยกเลิกการจองและคืนเงินที่คุณชำระผ่านแพลตฟอร์มของ ‘แคมป์ป้า’ ให้กับคุณ

 

 

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก

 

ผู้ให้บริการที่พักจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของที่พักที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ‘แคมป์ป้า’และที่พักจะต้องเข้าถึงได้ สะอาด และปลอดภัย ผู้ให้บริการที่พักจะต้องมั่นใจว่ามีผู้ที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้เข้าพักในเรื่องต่าง ๆ ได้ตลอดการเข้าพัก หาก ‘แคมป์ป้า’ พบว่าผู้เข้าพักประสบปัญหาไม่ว่าจะด้วยปัญหาข้อมูลที่พักไม่ตรงตามจริง หรือแผนที่ไม่ชัดเจน และ ‘แคมป์ป้า’ ต้องทำการคืนเงินให้กับผู้เข้าพัก (เป็นจำนวนสูงสุดเท่ากับค่าที่พักและค่าบริการ (fees) ทั้งหมด) ผู้ให้บริการที่พักยินยอมที่จะให้ ‘แคมป์ป้า’ หักเงินจำนวนนั้นออกจากยอดชำระที่ ‘แคมป์ป้า’ จะต้องชำระให้ผู้ให้บริการที่พักในครั้งถัดไป หรือชดใช้คืนภายใน 1 เดือนหากบัญชีของผู้ให้บริการที่พักไม่มียอดคงเหลือเพียงพอ หากผู้ให้บริการที่พักมีข้อชี้แจงที่อยากโต้แย้งในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการที่พักสามารถส่งคำร้อง พร้อมข้อมูลรายละเอียดปัญหา รูปถ่าย และ/หรือวีดีโอหลักฐานมายัง ‘แคมป์ป้า’ เพื่อการพิจารณา ทั้งนี้ผู้ให้บริการที่พักต้องพยายามเยียวยา แก้ไขเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าพักก่อนการโต้แย้ง ‘แคมป์ป้า’ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและสืบสวน การตัดสินจะเป็นไปตามดุลพินิจของ ‘แคมป์ป้า’ แต่เพียงผู้เดียว

 

Q3: ระยะเวลาในการได้เงินคืนนานเท่าใด?

‘แคมป์ป้า’ จะติดต่อทำการคืนเงินให้กับคุณทันทีหลังการยกเลิกการจองสำเร็จ อาจใช้เวลา 7 - 45 วันทำการของธนาคาร เงินจำนวนนี้จะปรากฏในบัญชีของคุณ

 

Q4: จะเป็นอย่างไรถ้าผู้ให้บริการที่พักยกเลิกการจองของคุณ?

หากการจองของคุณถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการที่พัก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการขอยกเลิกการจองและเหตุสุดวิสัยในการยกเลิกการจอง ในกรณีที่การจองของคุณถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการที่พักนี้ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการคือเงินที่คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองของคุณได้

 

หากผู้ให้บริการที่พักทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ทำให้ไม่สามารรับรองผู้เข้าพักได้ กรุณาแก้ไขข้อมูลในหน้าโปรไฟล์ของคุณ หรือติดต่อ ‘แคมป์ป้า’ เพื่อให้ทาง ‘แคมป์ป้า’ แก้ไขข้อมูลให้กับคุณโดยทันที ทั้งนี้เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบถึงเหตุจำเป็นในการปิดการจองชั่วคราวนี้ และป้องกันการจองที่ไม่สมบูรณ์ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ทำให้ผู้ให้บริการที่พักต้องยกเลิกการจองที่ได้รับชำระเงินแล้ว กรุณาดูเงื่อนไขการยกเลิกการจองของผู้ให้บริการที่พักที่คุ้มครองโดย ‘แคมป์ป้า’ (ข้อ 4.4 และ 4.5 ของเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่พัก) อย่างถี่ถ้วน เพราะในบางกรณีที่อยู่นอกเหนือ เหตุสุดวิสัยที่ได้รับการคุ้มครอง ‘แคมป์ป้า’ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการจองของผู้ให้บริการที่พัก โดยผู้ให้บริการที่พักจะต้องชดเชยให้กับผู้เข้าพักเองและอาจต้องเสียค่าปรับในบางกรณี